EVA adóalanyiság feltételei - EVA számlázás és bevétel nyilvántartás havi 350 forintért - e-mi.hu

e-mi.hu

Online számlázó és ügyviteli rendszer

EVA adóalanyiság feltételei - EVA számlázás és bevétel nyilvántartás havi 350 forintért

EVA ADÓZÁS MEGSZŰNT 2020.01.01-i hatállyal!

EVA adóalany lehet

 • az egyéni vállalkozó
  • az Evtv. szerint egyéni vállalkozóként nyilvántartott személy,
  • a közjegyző,
  • az önálló bírósági végrehajtó,
  • az egyéni szabadalmi ügyvivő,
  • az ügyvéd (kivéve, amennyiben az ügyvédi tevékenységet ügyvédi iroda tag-jaként vagy alkalmazott ügyvédként folytatja),
  • a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély,
  • az egyéni cég;
  • a korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, a végrehajtói iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a közjegyzői iroda és az erdőbirtokossági társulat, a betéti társaság és a közkereseti társaság (a továbbiakban együttesen: jogi személyek).
 • az egyéni cég;
 • a korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, a végrehajtói iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a közjegyzői iroda és az erdőbirtokossági társulat, a betéti társaság és a közkereseti társaság (a továbbiakban együttesen: jogi személyek).

 

 

EVA alanyiság választásának feltételei

Árbevétel nem haladhatja meg a bruttó 30 millió forintot egy adóévben

 • az adóévet megelőző második adóévben beérkezett összes bevétele nem haladta meg a 30 millió forintot;
 • az adóévet megelőzőadóévben „ésszerűen várható” éves összes bevétele nem haladja meg a 30 millió forintot.

Az e-mi.hu a kiállított számlái alapján figyeli önnek a tárgyévi fennmaradó EVA keretét, így biztos lehet benne, hogy a 30 millió forintos kereten belül marad.

 

 

EVA alanyiság további feltételei

Az adóévet megelőző és az azt megelőző adóévre vonatkozó feltételek

 • volt a számviteli törvény szerint elszámolt árbevétele;
 • nem állt végelszámolás, bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás hatálya alatt;
 • a NAV nem szabott ki mulasztási bírságot számla vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztása miatt;
 • egyéni vállalkozóként folyamatos volt a tevékenysége, azaz nem szüneteltette az egyéni vállalkozását;
 • a jogi személy és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni cég nem alakult át;
 • nem volt 50%-ot meghaladó mértékű szavazati jogot meghaladó tulajdonosi változás, ez alól kivételt képez az öröklés.
 • az evás adóévben nem folytat a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységet, valamint nem folytat vámjogszabályok szerinti közvetett képviselői tevékenységet;
 • belföldi pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik;
 • jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni cég csak akkor lehet az EVA adóalany, ha az adóévben valamennyi tagja magánszemély és más jogi személyben, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban nem rendelkezik részesedéssel;

 

Belépés az EVA hatálya alá

 • A feltételeknek megfelelő új EVA adózó az adóévet megelőző év december 20-áig jelentkezhetnek be. A bejelentést december 20-áig minden kötelezettség nélkül írásban vissza lehet vonni.
 • Ugyanígy a NAV felé az adóévet megelőző év december 20-ig kell jelezni, ha a következő adóévben nem akar EVA adózó lenni.
 • Ha ön EVA adóalany és meg akarja tartani az EVA adófizetést, akkor nincs teednője. Az EVA adóalanyisága a tárgyévet követő évben is marad, amennyiben teljesíti az EVA feltételeket.

 

EVA a következő adónemeket váltja ki

Egyéni vállalkozók esetében:

 • a vállalkozói szja és a vállalkozói osztalékalap utáni adót (kivéve az evás időszakot megelőzően érvényesített olyan kedvezmények utáni adó összegét, amelyet amiatt kell megfizetnie az adózónak, mert a kedvezmény érvényesítéséhez rendelt feltételeknek nem felelt meg) vagy az átalányadót, valamint az adóalany az adóévre nem köteles a személyi jövedelemadóról bevallást benyújtani, ha arra a Szja tv. szerint kizárólag egyéni vállalkozói jogállása miatt lenne kötelezett;
 • az általános forgalmi adót.

A jogi személyek és az egyéni cégek esetében:

 • a társasági adót;
 • a tagnak juttatott osztalék utáni személyi jövedelemadót;
 • a vállalkozásból kivont jövedelem utáni személyi jövedelemadót;
 • az általános forgalmi adót.

 

EVA adó mértéke és alapja

 • Az adó mértéke 37%, az adó alapja az adóévben realizált bruttó árbevétel. Tehát ha mondjuk tárgyév decemberben kiállít egy számlát, amit az ügyfél csak a következő évben fizet ki, akkor az árbevétel után a következő adóévben keletkezik EVA fizetési kötelezettsége.
 • Ha a bevétele és az összes bevételt növelő összege együttesen meghaladja az adóalanyi-ság választására jogosító 30 millió forintos értékhatárt, akkor az értékhatárt meghaladó rész után az eva mértéke 50 %.

 

 

Ingyenes EVA kalkulátor

Számold ki az ingyenes EVA kalkulátorunkkal, mennyi a tárgyévben még fennmaradó EVA kereted, mennyi lesz a 90-os EVA adóelőleg feltöltés mértéke, számold ki belefér-e még bevétel a tárgyévre.

 

EVA adózás szabályai

 • EVA-s adózóként adóelőleget kell fizetni a tárgyévben. Az előleg mértékére nincs jogszabályi előírás, ugyanakkor célszerű az elszámolási időszakban beérkezett bevétel után megfizetni az adóelőleget. EVA előleg fizetési határidők:
  • tárgyév április 12.
  • tárgyév július 12.
  • tárgyév október 12.
  • EVA keret feltöltése: tárgyév december 20. Az EVA keretet 90%-os mértékig kell feltölteni, azaz a tárgyévi adófizetési kötelezettséget legalább 90%-os mértékben teljesíteni kell.
  • A bevallás benyújtásának határideje egyéni vállalkozók és a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó közkereseti és betéti társaság, egyéni cég esetében az adóévet követő év február 25-e, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó adózó esetében az adóévet követő év május 31-e.

 Az e-mi.hu-val vezethezi mind a fizetendő adóelőleget, mind a tárgyévben keletkezett EVA fizetési kötelezettségét.

 

Számla kibocsátás szabályai

 • Az adóalanynak az Eva tv. hatálya alá tartozó tevékenységéről bizonylatot kell kibocsátania. Ennek megfelelően – fő-szabály szerint – a termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője részére köteles számlát kibocsátani.
 • Amennyiben az ellenértéknek az ügylet teljesítéséig bezárólag történő megfizetése, illetve az előleg megfizetése készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vagy pénzhelyettesítő eszközzel történik, a számlát haladéktalanul ki kell bocsátani, egyéb olyan esetekben, amikor a számlán adót tüntetnek fel (ill. kellene feltüntetni), 15 nap áll rendelkezésre a számlaadási kötelezettség teljesítésére.
 • A számlának (illetve az egyszerűsített adattartalmú számlának, nyugtának, számlával egy tekintet alá eső okiratnak) az Áfa tv. előírásainak megfelelő adattartalommal kell rendelkeznie.
 • A bizonylaton az Áfa tv. szerint az adott termék értékesítésére, szolgáltatás nyújtására meghatározott adómértéknek megfelelő adót kell áthárítani.
 • Az adóalany nem háríthat át adót az olyan ügyletről kibocsátott számlájában, amely ügylet az Áfa tv. előírásai alapján nem belföldön teljesül, valamint az olyan ügyletről kibocsátott számlájában, amely ügylet tekintetében a termékbeszerző, szolgáltatás igénybevevő az áfa fizetésre kötelezett.

Az e-mi.hu-val jogszabályoknak megfelelő számlát állíthat ki online.

 

Bevételi nyilvántartás

 • Az egyéni vállalkozók kötelesek az Eva tv. szerinti bevételi nyilvántartást vezetni.
 • A közkereseti társaságok, a betéti társaságok és az egyéni cégek választhatnak, hogy a nyilvántartásaikat a számviteli törvény szabályai szerint a kettős könyvvitel rendszerében, vagy az Eva tv. bevételi nyilvántartásra vonatkozó szabályai szerint vezetik.
 • Erről a választásról az adóalanyiság választásának időpontjáig nyilatkozni kell, az nem változtatható meg, és nem is vonható vissza az adóalanyiság időszaka alatt. A korlátolt felelősségű társaságnak, a szövetkezetnek, a lakásszövetkezetnek, a végrehajtói irodának, az ügyvédi irodának, a szabadalmi ügyvivői irodának, a közjegyzői irodának és az erdőbirtokossági társulatnak a kettős könyvvitel rendszerében kell teljesíteniük nyilvántartási kötelezettségüket.

 

Amennyiben a bevételi nyilvántartás vezetését választja az e-mi.hu-val az EVA tv.-nek megfelelően vezetheti bevételi nyilvántartását. Mindig pontosan tudni fogja,

 • mikor mennyi bevétele érkezett be.
 • nyitó oldalon összesítve vezetjük önnek a
  • tárgyévi EVA keretből fennmaradó összeget,
  • vezetjük mennyi a tárgyévi EVA fizetési kötelezettsége,
  • valamint az adott előleg fizetési időszakban mennyi előleget kell fizetnie.

 

 

 

e-mi.hu NAV barát

Az e-mi.hu-val mindig a jogszabályoknak megfelelően számlázhat! Mindig gondoskodunk a jogszabályoknak megfelelő működésről, így 2018. július 1-jével készen állunk az online adatszolgáltatásra!

Az e-mi.hu-val NAV biztosan számlázhat bárhol, bármikor!

 

 

Regisztráció
Itt létrehozhatja vállalkozása e-mi.hu fiókját

Kérjük válassza ki a szolgáltatás csomagot


e-mi.hu számlázó

Egyszerűen használható profi online számlázó program. Elegáns megoldás vállalkozása számláinak kiállítására. e-mi.hu automatikusan elküldi a számlaadatokat a NAV onlineszámla aktuális szabályai szerint.

Számlázzon bárhol, bármikor, bármilyen eszközön!

- Éves Nettó díj: 3990 Ft
(333 Ft/hónap)

A fentiekben foglalt adattartalommal a kiválasztott e-mi.hu csomag használatát cégjegyzésre jogosultként megrendelem, létrehozom a céges fiókot.
Az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat tudomásul veszem és a Megrendelőre nézve kötelezőnek ismerem el.


 


Ajánlja ismerősének

Küldje el a(z) EVA adóalanyiság feltételei - EVA számlázás és bevétel nyilvántartás havi 350 forintért cikket ismerősének, vagy emlékeztetőül saját magának!

az e-mi.hu...

úgy használhatja mint a levelezését Bárhonnan elérhető
úgy használhatja mint a levelezését

a használathoz elegendő létrehozni saját céges fiókját Azonnal használható
a használathoz elegendő létrehozni saját céges fiókját

Beruházás nélkül
nem kell súlyos összeget vásárlásra elkölteni

könnyen és gyorsan megtanulható Egyszerűen kezelhető
könnyen és gyorsan megtanulható

Jogszabályoknak megfelel
Biztosítjuk az e-mi.hu jogszabály követését


A sikeres vállalkozások különleges terméket árusítanak hatásos történettel körítve. Ez sokkal jövedelmezőbb, mint azt tenni, mint a többiek, csak valamivel jobban.

Elkészítem e-mi.hu céges fiókomat
Minden vélemény számít, írja meg nekünk!