Általános Szerződési Feltételek - e-mi.hu

e-mi.hu

Online számlázó és ügyviteli rendszer

Általános Szerződési Feltételek

 

1. A szolgáltató

Név: Sentia Consulting Informatikai és Gazdasági Tanácsadó Bt.

Székhely: 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Majális utca 2/6.

Képviselő neve:Huszti Gergely, ügyvezető

Adószám:22116990-2-15

Cégjegyzékszám: 15-06-093250

Számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank

Pénzforgalmi jelzőszám:10918001-00000004-13640011

E-mail: info@e-mi.hu

 

2. Fogalmak és definíciók

2.1 Szolgáltató: Az 1. pontban definiált gazdasági társaság.

2.2 e-MI honlap: a www.e-mi.hu címen elérhető honlap.

2.3 e-MI céges fiók létrehozása: az e-MI honlapon lévő elektronikus regisztrációs űrlap kitöltése, majd a regisztráció visszaigazolása.

2.4 Regisztrált cég: Az gazdasági társaság, amelynek képviselője végrehajtotta az e-MI regisztrációt, és regisztrálta a gazdasági társaságot az e-MI használatára.

2.5 Felhasználó: Regisztrált céggel kapcsolatban álló természetes személy, aki belépési és hozzáférési joggal rendelkezik az e-MI valamelyik szolgáltatás csomagjához.

2.6 Kiemelt felhasználó: az a felhasználó aki adminisztrációs joggal rendelkezik, valamennyi e-MI funkcióhoz korlátlan elérési joga van, létrehozhat és megszüntethet új felhasználót, megadhatja a normál felhasználó hozzáférési jogait.

2.7 Normál felhasználó: a kiemelt felhasználó által létrehozott felhasználó, aki azon használati jogokkal rendelkezik, amelyet a kiemelt felhasználótól kapott.

2.8 Látogató: az a természetes személy, aki megnyitja az e-MI honlapját. Látogatónak minősül az e-MI honlapra be nem jelentkezett Felhasználó is.

 

3. Szerződéskötés és a szerződés hatálya

3.1 A regisztráció véglegesítésével, visszaigazolásával az interneten kötött, de nem aláírt előszerződés jön létre, amelynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A végleges szerződéses jogviszony a regisztráció visszaigazolásával határozatlan időre jön létre.

3.2 A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, a Regisztrált cégre és a Regisztrált cég valamennyi felhasználójára.

3.3 A Látogató az e-MI honlap megnyitásával elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek rá vonatkozó rendelkezéseit.

 

4. Szolgáltatás tárgya

4.1 Az e-MI célja pénzügyi ügyvezetői szolgáltatás nyújtása, amellyel a Regisztrált cég nyilvántarthatja a partner kapcsolatait, jogszabálynak megfelelő számlát állíthat ki, üzleti tervet készíthet, nyilvántarthatja a költségeit, követheti a pénzforgalmát, vezetheti a házipénztárt.

4.2 A Szolgáltató különböző szolgáltatási csomagokat alakított ki, az egyes csomagok részletes funkcionalitása itt érhető el. A Regisztrált cég az általa kiválasztott e-MI csomag használatára regisztrál.

 

5. Általános felhasználási feltételek

5.1 Az eMI Assistant honlap nyilvános részeinek elérést a Szolgáltató mindenkinek biztosítja.

5.2 A Szolgáltató az e-MI használatát a Regisztrált cégek számára díjfizetés ellenében biztosítja, a megvásárolt e-MI csomag funkcionalitása szerint.

5.3 Egy Regisztrált céghez korlátlan számú felhasználó hozható létre.

5.4 Egy Felhasználó több regisztrált céghez is tartozhat.

5.5 A Felhasználó az e-MI-t bejelentkezést követően használhatja.

5.6 A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használja.

5.7 A Regisztrált cég, a Felhasználó, valamint a Látogató saját maga biztosítja az e-MI honlap használatához szükséges internetet kapcsolatot, az internet elérésre alkalmas eszközöket és szoftvereket, a nyomtatáshoz szükséges eszközöket és szoftvereket, ezek költségeit saját maga állja.

5.8 A Felhasználó kizárólag a biztonsági közleményben leírtak szerinti biztonsági intézkedések betartásával használja az e-MI honlapot. A biztonsági közlemény be nem tartása esetén felmerülő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5.9 A Felhasználónak, és/vagy Látogatónak tilos bármilyen, a honlap működését megakadályozó, funkcionalitását, kiszolgáló képességét csökkentő és/vagy megakadályozó tevékenység folytatnia, így kifejezetten tilos feltölteni, emailben küldeni vagy más egyéb adatátviteli úton eljuttatni olyan tartalmakat, linkeket, programkódokat, amelyek jogellenesek, bármilyen formában károkozóak, információ megszerzésére alkalmasak, e-MI vagy harmadik fél jogait sérti.

5.10 A Felhasználó, a Látogató elfogadja, hogy az e-MI honlapot nem figyeli robotokkal, információ megszerzése alkalmas kódokkal, bypass eszközökkel, vagy más egyéb módon és eszközökkel.

5.11 Az e-MI honlap tartalmaz harmadik fél honlapjára mutató linkeket. A Szolgáltató a harmadik fél honlapjának működéséért semmilyen felelősséggel nem tartozik.

5.12 Tilos az e-MI visszaélési vagy jogszabályokkal ellentétes célú felhasználása.

5.13 A Szolgáltató a naplózza a Felhasználók e-MI honlapján folytatott tevékenységét, a tevékenységek visszakövethetőek. A Regisztrált cég és annak valamennyi Felhasználója kifejezetten hozzájárul a tevékenységének naplózásához.

5.14 Amennyiben a Felhasználó, a Regisztrált cég megszegi a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat, úgy a Szolgáltató jogosult a Regisztrált cég regisztrációjának azonnali megszüntetésére.

 

6. Felelősség

6.1 A Szolgáltató az e-MI honlapot a mindenkori legjobb tudása és képességei szerint működteti. A Szolgáltató kijelenti, hogy az e-MI honlapot jóhiszeműen, a Felhasználó érdekeit szem előtt tartva működteti és fejleszti.

6.2 A Szolgáltató a honlapon legjobb tudása szerint, jóhiszeműen helyezi el a tartalmakat tájékoztatási céllal. Az elhelyezett tartalmak helytállóságáért, teljességéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, mindennemű felelősségét kizárja.

6.3 Az e-MI honlapon rögzített adatok tartalmáért a valóságnak való megfelelésért kizárólag a Felhasználó a felelős.

6.4 A Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja az e-MI használata során felmerülő esetleges közvetett vagy közvetlen, vagyoni vagy nem vagyoni veszteségek, károk, költségek helytállási kötelmében. A Regisztrált cég kifejezetten elfogadja, hogy a felmerülő kockázatokat a saját maga viseli.

6.5 A Regisztrált cég teljes mértékkel és kizárólagosan felel a Felhasználóinak a tevékenységéért, magatartásáért.

6.6 Szolgáltató kizár minden felelősséget az e-MI Felhasználói által tanúsított magatartásért.

6.7 Az e-MI honlapon rögzített adatok adatkezelője és adatfeldolgozója a Regisztrált cég. Adatvédelmi szempontból a Szolgáltató kizárólag, mint a szoftver használatát biztosító, az adatok technikai tárolását végző minőségben van jelen.

6.8 A Regisztrált cég ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) szerint a számlakibocsátásra meghatalmazottjával egyetemlegesen fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítés és költséget, amit a vonatkozó törvények és a Szerződés Felhasználó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.

 

7. Szolgáltatás megrendelése

7.1 A Regisztráció maradéktalan elvégzése, mint ráutaló magatartás, szerződéskötésnek minősül. A Regisztrált cég és annak minden Felhasználója elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit.

7.2 Az e-MI használatba vételéhez regisztrálni kell az e-MI honlapon. A regisztráció egyben az e-MI  előfizetői megrendelése. A regisztráció folyamata a következő:

7.2.1 Regisztráló cég képviselője kitölti a regisztrációs formanyomtatványt, amely öt lépésből áll:

I. e-MI csomag kiválasztása

II. cégadatok megadása: regisztráló cég teljes neve, székhelye, adószáma.

III. kiemelt felhasználó adatainak megadása: név, beosztás, telefonszám, fax szám e-mail cím.

(A kiemelt felhasználó rendelkezik a legmagasabb szintű jogokkal, aki további felhasználókat, kiemelt felhasználókat hozhat létre, hozzáférési jogokat oszthat. A kiemelt felhasználó a későbbiek során megváltoztatható.)

IV. az igényeinek megfelelő e-MI csomag és a díjfizetési gyakoriság kiválasztása: Havi, negyedéves, féléves és éves díjfizetési gyakoriság közül választhat. A fizetési gyakoriság szerint a Szolgáltató díjkedvezményt ad a Felhasználó részére.

V. Az e-MI honlap összesíti a regisztrációs adatokat. Ha a Regisztráló cég képviselője rendben találja a megadott adatokat, akkor a regisztráció megerősítésével elindul a regisztráció.

7.2.2 A Szolgáltató e-mailt küld a megadott kiemelt felhasználó részére. A regisztráció visszaigazolása szükséges a regisztrációs e-mailben leírtak szerint.

7.2.3 A regisztráció sikeres visszaigazolását követően a Regisztrált cég felhasználója bejelentkezhet az e-MI rendszerbe és megkezdheti a tevékenységet.

 

 

8. Díjfizetés és Számlázás

8.1 Szolgáltató az e-MI csomagok használatát díjfizetés ellenében biztosítja a Regisztrált cég számára. A használati díjat Regisztrált cégenként kell megfizetni.

8.2 Az e-MI használatának díja minden esetben Regisztrált cégenként egyedileg kerül megállapításra. A Regisztrált cég által fizetendő díj aktuális mértéke a regisztrációkor kerül megállapításra. A hatályos szerződéses adatok megtekinthetően az e-MI szerződés adminisztráció menüpontjában.

8.3 A Regisztrált cég az általa választott e-MI csomag és díjfizetési gyakoriság szerinti rendszerességgel megfizeti a Szolgáltató bankszámlájára 8 naptári napon belül. A Szolgáltató az általa kiállított számlát elektronikus formában elhelyezi az e-MI szerződés adminisztrációs felületén a számla kiállításakor. A Regisztrált cég Felhasználója a számlát elektronikus formában bármikor megtekintheti az e-MI szerződés adminisztráció menüpontjában, a számlatörténetet visszanézheti. A Szolgáltató által kiállított számla a kiállítás napjával kézbesítettnek minősül.

8.4 A Szolgáltató az e-MI használatát folyamatos teljesítés keretében biztosítja. A Regisztrált cég a szolgáltatás megrendelésével, illetve – amennyiben a szolgáltatás feltétele valamilyen díj előzetes megfizetése – a szolgáltatás díjának megfizetésével a szolgáltatásnyújtás megkezdésébe beleegyezését adja, így a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 5. § a) pontja alapján a Korm. rendelet szerinti elállási jogát a továbbiakban nem gyakorolhatja.

8.5 A Regisztrált cég az eMI bejelentkezést követően saját maga módosíthatja az igényeinek megfelelően a díjfizetési gyakoriságot és az e-MI csomagot az alábbi korlátozásokkal:

- az e-MI csomagot funkcionálisan bővítheti;

- a díjfizetési időszak módosítása a következő díjfizetési időszaktól lép érvénybe.

8.6 A Szolgáltató olvasási hozzáférésre korlátozza az e-MI használatát 15 naptári napot meghaladó késedelmes fizetés esetén. Ez esetben a Regisztrált cég megtekintheti az adatokat, azonban új adatrögzítést, bizonylat kiállítást nem végezhet a korlátozás feloldásáig. A Szolgáltató akkor oldja fel a korlátozást, amennyiben a késedelmesen megfizetett díj megérkezik a bankszámlájára.

8.7 A Szolgáltató a Ptk. szerinti mindenkori késedelmi kamatot felszámolja a késedelmes fizetésekre. A késedelmes fizetés a 15. naptári napot meghaladó fizetési késedelemkor áll be és a késedelmes díj Szolgáltató bankszámláján való jóváírásig tart. A Szolgáltató a késedelmes napok száma szerint állapítja meg a késedelmi kamatot.

 

9. e-MI szerzői jogai

9.1 Az e-MI (Számlázó, Mikro, Assistant, AssistantPlus), és az azokhoz kapcsolódó, a Szolgáltató által készített dokumentumok, dokumentációk a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó alkotások. A Szolgáltató ezen dokumentumokra / dokumentációkra, annak mindennemű felhasználására kizárólagos jogot köt ki a maga részére. Jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített módon, a megfelelő díjazás ellenében a Regisztrált cég valamennyi Felhasználója az e-MI alkalmazások használatához személyes, át nem ruházható, nem kizárólagos, a szerzői jogi védelem teljes tartamára szóló felhasználási jogot nyer azzal, hogy a Szolgáltató az e-MI, a dokumentációk átdolgozásának, bármely más módosításának jogát a Regisztrált cégnek a Felhasználóknak és a Látogatónak nem biztosítja.

9.2 A Szolgáltató az e-MI honlapján található összes grafikai és technikai szerkezet, megjelenítés megvalósítási módozatai, alkalmazáslogikai megoldás, valamint az összes leírás illetve kép az ezen oldalakon látható formában a Szolgáltató tulajdonát képezi. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.

9.3 A www.e-mi.hu, a www.aspcentrum.hu és a www.emiassistant.hu oldalakra való hivatkozás során tilos úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. Minden más esetben az e-MI ismertető oldalra mutató link elhelyezéséhez hozzájárul a Szolgáltató.

 

10. Szerződésszegés

10.1 A Szolgáltató jogosult a Regisztrált cég regisztrációjának azonnali törlésére, amennyiben a regisztrált cég felhasználója megszegi a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, illetve a regisztrált cég tevékenysége jogszabályba ütköző. A regisztráció törlésével a Szolgáltató és a Regisztrált cég között fennálló jogviszony megszűnik azzal, hogy a Szolgáltató az esetlegesen felmerülő kárigényét időbeli korlátozás nélkül érvényesítheti.

10.2 A regisztráció törlésekor a Regisztrált cégnek meg kell fizetnie az általa választott e-MI csomag és díjfizetési gyakoriság szerinti szolgáltatási díjat a megkezdett díjfizetési gyakoriság szerinti teljes időszakra.

 

11. Szerződéses jogviszony megszűnése

11.1 A Regisztrált cég a Szolgáltató részére megküldött tértivevényes levél útján bármikor felmondhatja a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti jogviszonyt. A Szolgáltató a Regisztrált cég felmondása esetén a már kifizetett díjakat nem téríti vissza. A Regisztrált cég köteles az esetlegesen fennálló díjhátralékát a felmondást követő 8 naptári napon belül a Szolgáltató bankszámlájára való átutalással kiegyenlítenie.

11.2 A Szolgáltató jogosult 45 napos határidővel indokolás nélkül felmondani a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti jogviszonyt. Ez esetben a Szolgáltató visszatéríti a Regisztrált cég számára a díjnak azon részét, amely a felmondási időszakon túl nyúlik. A Regisztrált cég köteles megfizetni a díjat a felmondási időszak alatt is.

11.3 Súlyos szerződésszegés esetén a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal megszüntetni a Regisztrált céggel a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti jogviszonyt és megszüntetni a Regisztrált cég regisztrációját.

11.4 A szerződéses jogviszony megszűnése esetén a Szolgáltató a Regisztrált cég adatait a rendszeriben 8 évig megőrzi.

 

12. Egyéb rendelkezések

12.1 A Szolgáltató a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra használja fel.

12.2 A Regisztrált cég kijelenti, hogy az általa megadott adatok üzleti adatoknak minősülnek és nem tartoznak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hatálya alá. A Szolgáltató a megadott üzleti adatokat az e-MI szolgáltatás teljesítésére, kapcsolattartásra, valamint az e-MI termékkel kapcsolatos információ közlésre használja fel.

12.3 Az e-MI megfelel a hatályos jogszabályoknak.

12.4 A Szolgáltató tájékoztatta a Regisztrált céget, a Felhasználót és a Látogatót, hogy hatósági megkeresés esetén a Szolgáltató teljes mértékben, korlátlanul együttműködik az eljáró hatóságokkal.

12.5 A Szolgáltató a legjobb tudása szerint folyamatosan fejleszti az e-MI szolgáltatásait. A Szolgáltató az új funkciók élesbe állításáról (verzióváltás) e-mailben tájékoztatja a Felhasználókat. A verzióváltások ideje alatt az e-MI szolgáltatás elérést a Szolgáltató technikai okokból nem biztosítja. A Szolgáltató a tervezett verzióváltásokat munkaidőn kívül (munkanapokon 20:00 órától másnak 06:00 óráig vagy munkaszüneti nap) hajtja végre.

12.6 A Szolgáltató vállalja, hogy egyedi igény szerint egyedi funkciókat fejleszt ki a Regisztrált cég számára. Az ilyen irányú fejlesztések elvégzésére a Szolgáltató és a Regisztrált cég külön díjazás keretében külön megállapodást köt.

12.7 A jelen Általános Szerződési Feltételekre a magyar jog az irányadó.

12.8 A jelen Általános Szerződési Feltételek módosítását a Szolgáltató a változás hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal nyilvánosságra hozza. A változásról szóló értesítést az e-MI honlap nyilvános felületén közzéteszi.

12.9 A jelen Általános Szerződési Feltételek 2014.07.01 napjától hatályos.

 


Ajánlja ismerősének

Küldje el a(z) Általános Szerződési Feltételek cikket ismerősének, vagy emlékeztetőül saját magának!

az e-mi.hu...

úgy használhatja mint a levelezését Bárhonnan elérhető
úgy használhatja mint a levelezését

a használathoz elegendő létrehozni saját céges fiókját Azonnal használható
a használathoz elegendő létrehozni saját céges fiókját

Beruházás nélkül
nem kell súlyos összeget vásárlásra elkölteni

könnyen és gyorsan megtanulható Egyszerűen kezelhető
könnyen és gyorsan megtanulható

Jogszabályoknak megfelel
Biztosítjuk az e-mi.hu jogszabály követését


Sikeres vezetőként tudom, hogy a cégem bevételi forrásait kézben kell tartanom.

Elkészítem e-mi.hu céges fiókomat
Minden vélemény számít, írja meg nekünk!