Adatvédelmi Tájékoztató - e-mi.hu

e-mi.hu

Online számlázó és ügyviteli rendszer

Adatvédelmi Tájékoztató

A Sentia Consulting Bt. (székhely: 4431 Nyíregyháza Majális utca 2/6.; cégjegyzékszám: 15-06-093250; adószám: 22116990-3-15) (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.e-mi.hu weboldalon (a továbbiakban: e-mi.hu) számlázási és ügyviteli szolgáltatás nyújtása céljából honlapot üzemeltet, amelynek során az e-mi.hu-ra látogatók és az e-mi.hu-n regisztrálók (Felhasználók) adatait kezeli.

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat az e-mi.hu-n az általa kezelt adatok köréről, elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Szolgáltató tiszteletben tartja látogatóinak és a felhasználóinak a személyhez fűződő jogait. A rögzített adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési tájékoztatóban rögzítetteknek megfelelően kezeli.

Felhasználó az e-mi.hu használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja az e-mi.hu-n keresztül elérhető számlázási és ügyviteli szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint a számlázási és ügyviteli rendszer használatának lehetővé tétele, a létrejött szerződések bizonyítása, valamint az e-mi.hu használatának, tartalmi szolgáltatásának statisztikai elemzése.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Szolgáltató általi adatkezelésekre

  • a törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján,
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
  • a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM-rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) alapján kerül sor.

A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében az e-mi.hu használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Az e-mi.hu-n megadott adatok üzleti adatnak minősülnek.

 

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Sentia Consulting Bt. (székhely: 4431 Nyíregyháza Majális utca 2/6.)

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az Infotv. alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig, valamint a számlázáshoz kapcsolódó jogszabályokban rögzített megőrzési határidő lejártáig tart.

Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.

A naplózott adatokat a rendszer a naplózás időpontjától számított 24 hónapig tárolja.

 

A KEZELT ADATOK KÖRE

Technikai adatok

Az e-mi.hu használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát, a meglátogatott oldalakat, a használt funkciókat és a látogatás időpontját. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan és automatikusan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal, így az adatok egy adott felhasználóhoz nem köthetők. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

A fenti információkat Szolgáltató kizárólag az e-mi.hu technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai, statisztikai alapú referencia adási célokra használja fel.

Regisztráció

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő adatokat:

  • felhasználó email címe,
  • felhasználó neve,
  • cég neve,
  • cég adószáma,
  • jelszó titkosított lenyomata.

Az adatok megadását követően Szolgáltató emailben értesíti Felhasználót a regisztráció sikerességéről. A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott email címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve az e-mi.hu használatát érintő változásokról szóló e-mailek. A Szolgáltató a megadott elérhetőségi adatokat kereskedelmi céllal nem használja fel.

A nyújtott számlázási és ügyviteli szolgáltatás használatához szükséges adatok

A szolgáltatás igénybe vételéhez a számlázáshoz kapcsolódó jogszabályok által megkövetelt adatok megadása szükséges a Felhasználó részéről.

Szolgáltató az e-mi.hu-n számlázási és ügyviteli szolgáltatás nyújt. Szolgáltató a számlázási szolgáltatás igénybevétele során keletkezett technikai adatokat, valamint a szolgáltatás használata során a Felhasználó által rögzített adatokat technikailag kezeli. Az adatkezelő és az adatok birtokosa minden esetben a Felhasználó. Az e-mi.hu használata során rögzített adatokért a Felhasználó a felelős. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevétele során keletkezett adatok tartalmáért és Felhasználó általi felhasználásáért semmilyen módon nem felelős.

Szolgáltató a szolgáltatás keretében a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII.29.) GKM rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Felhasználó és Szolgáltató között az ÁSZF alapján létrejött szerződésben meghatározott adatmegőrzési szolgáltatás időtartamáig őrzi meg a Felhasználó által megadott adatokat, az azok alapján kiállított bizonylatokat.

 

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az adatok megismerése kizárólag a Felhasználó kérésére történik a Szolgáltatás használatához kapcsolódó támogatási tevékenység révén. A Szolgáltató jogosult az adatokról összesítő statisztikát készíteni (pl. kiállított bizonylatok darabszáma).

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a szolgáltatás teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

ADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

 

FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az e-mi.hu-n keresztül. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

  • Levelezési cím: Sentia Consulting Bt. 4431 Nyíregyháza, Majális utca 2/6.
  • Email cím: info@e-mi.hu

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A Felhasználó az e-mi.hu-n maga helyesbítheti, törölheti az adatait. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számlázási, számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá a NAIH segítségét is.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy az e-mi.hu használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

EMAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) email küldésére.

Az email címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a szolgáltatás teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen “értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket a Szolgáltató nem küld.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

 


Ajánlja ismerősének

Küldje el a(z) Adatvédelmi Tájékoztató cikket ismerősének, vagy emlékeztetőül saját magának!

az e-mi.hu...

úgy használhatja mint a levelezését Bárhonnan elérhető
úgy használhatja mint a levelezését

a használathoz elegendő létrehozni saját céges fiókját Azonnal használható
a használathoz elegendő létrehozni saját céges fiókját

Beruházás nélkül
nem kell súlyos összeget vásárlásra elkölteni

könnyen és gyorsan megtanulható Egyszerűen kezelhető
könnyen és gyorsan megtanulható

Jogszabályoknak megfelel
Biztosítjuk az e-mi.hu jogszabály követését


A sikeres vállalkozások különleges terméket árusítanak hatásos történettel körítve. Ez sokkal jövedelmezőbb, mint azt tenni, mint a többiek, csak valamivel jobban.

Elkészítem e-mi.hu céges fiókomat
Minden vélemény számít, írja meg nekünk!