Általános Szerződési Feltételek a partneri együttműködésről - e-mi.hu

e-mi.hu

Online számlázó és ügyviteli rendszer

Általános Szerződési Feltételek a partneri együttműködésről

1. A Megbízó

Név: Sentia Consulting Informatikai és Gazdasági Tanácsadó Bt.

Székhely: 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő Majális u. 2/6.

Képviselő neve:Huszti Gergely, ügyvezető

Adószám:22116990-2-15

Cégjegyzékszám: 15-06-093250

Számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank

Pénzforgalmi jelzőszám:10918001-00000004-13640011

E-mail: email@e-mi.hu

 

2. Fogalmak és definíciók

2.1. Megbízó: Az 1. pontban definiált gazdasági társaság.

2.2. Megbízott: A jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadó, az e-mi.hu szolgáltatásainak értékesítésében együttműködő, csatlakozási szerződést aláíró gazdasági társaság vagy magánszemély.

2.3. Felek: Megbízó és Megbízott együttesen.

2.4. Csatlakozási szerződés: A jelen Általános Szerződéses Feltételek szerinti megbízási tevékenységre feljogosító, kötelezettségeket és követeléseket elfogadó megbízási szerződés. A jelen Általános Szerződési Feltételek megbízási típusú szerződés.

2.5. e-mi.hu honlap: a www.e-mi.hu címen elérhető honlap.

2.6. e-mi.hu céges fiók létrehozása: az e-mi.hu honlapon lévő elektronikus regisztrációs űrlap kitöltése, majd a regisztráció visszaigazolása.

2.7. Regisztrált cég: Az a gazdasági társaság, amelynek képviselője végrehajtotta az e-mi.hu regisztrációt, és emi.hu céges fiókkal rendelkezik.

2.8. Felhasználó: Regisztrált céggel kapcsolatban álló természetes személy, aki belépési és hozzáférési joggal rendelkezik az e-mi.hu valamelyik szolgáltatás csomagjához.

2.9. Kiemelt felhasználó: az a felhasználó aki adminisztrációs joggal rendelkezik, valamennyi e-mi.hu funkcióhoz korlátlan elérési joga van, létrehozhat és megszüntethet új felhasználót, megadhatja a normál felhasználó hozzáférési jogait.

2.10. Normál felhasználó: a kiemelt felhasználó által létrehozott felhasználó, aki azon használati jogokkal rendelkezik, amelyet a kiemelt felhasználótól kapott.

2.11. Látogató: az a természetes személy, aki megnyitja az e-mi.hu honlapját. Látogatónak minősül az e-mi.hu honlapra be nem jelentkezett Felhasználó is.

 

3. Szerződéskötés és a szerződés hatálya

3.1. A Megbízó és a Megbízott közötti jogviszony a Csatlakozási megállapodás mindkét fél általi aláírásával jön létre. A megbízási jogviszony a Csatlakozási Szerződés napjával jön létre határozatlan időtartamra.

3.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Megbízóra és a Megbízottra, a Megbízott valamennyi felhasználójára.

 

4. Szolgáltatás tárgya

4.1. Az e-mi.hu célja pénzügyi ügyviteli szolgáltatás nyújtása, amellyel a Regisztrált cég nyilvántarthatja a partner kapcsolatait, jogszabálynak megfelelő számlát állíthat ki, üzleti tervet készíthet, nyilvántarthatja a költségeit, követheti a pénzforgalmát, vezetheti a házipénztárt. Az e-mi.hu szolgáltatást a Megbízó nyújtja a Regisztrált cégek számára.

4.2. A Megbízó különböző szolgáltatási csomagokat alakított ki, az egyes csomagok részletes funkcionalitása itt érhető el. A Regisztrált cég az általa kiválasztott e-mi.hu csomag használatára regisztrál.

4.3. A Megbízott feladata az e-mi.hu szolgáltatás képviselete, használatának terjesztése és értékesítése Megbízott saját eszközeivel, saját költségére és módszereivel.

4.4. A Megbízó a Megbízott részére felhasználói hozzáférést ad az e-mi.hu adminisztrációs felületén, amelyen a Megbízott létrehozza a Regisztráló cégek e-mi.hu céges fiókját. Megbízó ez esetben biztosítja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint megbízási díjat megfizeti a Megbízott részére. Megbízó külön díjat nem számít fel Megbízott részére az e-mi.hu adminisztrációs felületének használatáért, figyelembe véve, hogy Megbízott a tevékenységét az e-mi.hu értékesítése és használatának terjesztése érdekében fejti ki.

4.5. Az e-mi.hu szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 5., 6., és 7., 9., fejezeteit a Megbízott, mint Regisztrált cég minőségben kifejezetten elfogadja. Kontextus tekintetében a Megbízó a Szolgáltató.

 

5. Díjfizetés és Számlázás

5.1. Megbízó a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti feladat ellátásért megbízási díjat fizet a Megbízott számára.

5.2. A megbízási díj számításának alapja a Megbízott által létrehozott Regisztrált cég által megfizetett e-mi.hu szolgáltatási díj. A Megbízó csak a bankszámlájára beérkezett e-mi.hu szolgáltatási díj után fizeti meg a megbízási díjat. A megbízási díj mértéke a Csatlakozási Szerződésben kerül megállapításra.

5.3. A Megbízó kiállított számla ellenében 15 naptári napos fizetési határidővel átutalással teljesíti a megbízási díjat a Megbízott számláján megadott bankszámla való átutalással.

5.4. A Megbízó elszámolást vezet az e-mi.hu adminisztrációs felületén, amely elszámoláshoz a Megbízott megjelölt egy vagy több Felhasználója számára hozzáférési jogosultságot ad.

5.5. Megbízott az 5.4 pont szerinti elszámolási felületen kimutatott egyenleg mértékéig állíthat ki számlát.

 

6. Szerződés teljesítése

6.1. Megbízott köteles a szerződés teljesítése érdekében végzett tevékenységét a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, magas színvonalon végezni.

6.2. Megbízó a szerződésszerű teljesítés érdekében köteles konzultációt biztosítani Megbízott számára a Felek által közösen egyeztetett módon.

6.3. Megbízó kijelenti, hogy Megbízott rendelkezésére bocsátott és a jövőben rendelkezésére bocsátandó valamennyi információ és adat minden szempontból helytálló és pontos, nem félrevezető.

6.4. Megbízott havonta, illetve szükség szerint státusz riport keretében tájékoztatja Megbízót a feladatok előrehaladásáról, készültségi fokáról, állapotáról.

6.5. A megbízási tevékenységet Megbízott a saját székhelyén/telephelyén, szükség esetén e-mi.hu felhasználók székhelyén/telephelyén végzi.

6.6. Megbízott a megbízási tevékenységet, saját időbeosztása alapján, saját eszközeivel és a maga költségére végzi.

 

7. Szellemi alkotások

7.1. Megbízott által a jelen szerződés teljesítése során esetlegesen létrehozott bármely szellemi alkotás felhasználói joga – amelyet a felek időben és földrajzilag nem korlátoznak – annak átadásával egyidejűleg Megbízóra száll át. A Megbízót megillető felhasználói jog kizárólagos jellegű, azt Megbízott Megbízó személyén kívül más természetes vagy jogi személy részére – sem ingyenesen, sem ellenszolgáltatás fejében - nem engedheti át.

 

8. Titoktartás

8.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződéssel, Megbízóval és Megbízó ügyfeleivel kapcsolatos, jelen Szerződés megkötése és a konkrét megbízás teljesítése során Megbízott tudomására jutott valamennyi információ, rendelkezésére bocsátott valamennyi anyag, adat, dokumentum, továbbá bármilyen formában és bármelyik Fél által létrehozott valamennyi know-how, ötlet, illetve egyéb információ (a továbbiakban a Titkos Adatok) üzleti titkot képeznek. Megbízott a Titkos Adatokat jelen Szerződés keretén kívül nem használhatja fel, azokat Megbízó érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem kezelheti, harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltathatja ki, azok kizárólag Megbízó tulajdonát képezik, valamint azokról kizárólag Megbízó rendelkezhet. Megbízott tudomásul veszi, hogy a Titkos Adatok illetéktelen harmadik személlyel történő szóbeli közlése is nyilvánosságra hozatalnak minősül. Megbízott továbbá köteles betartani az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokat.

8.2. A titoktartási kötelezettség és megsértésének következményei Megbízottat időbeli korlátozás nélkül mindaddig terhelik, amíg a Titkos Adatok, illetve azok tárgya Magyarországon jogszerűen nyilvánosságra nem kerül.

8.3. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen szerződés kereteinek kidolgozása során a Megbízó által rendelkezésre bocsátott minden adatot, tényt és információt szigorúan bizalmasan, a Ptk. alapján üzleti titokként kezelik.

8.4. Felek kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen szerződés kidolgozása és teljesítése során tudomásukra jutott banktitkot, értékpapírtitkot, pénztártitkot időbeli korlátozás nélkül, az üzleti titkot pedig a jelen szerződés aláírásának napjától számított 5 (öt) évig megőrzik, azokat csak a szerződés teljesítése érdekében használhatják fel, harmadik személy tudomására csak a titokgazda előzetes írásbeli hozzájárulása alapján adhatják ki. Felek kötelezik magukat továbbá, hogy alkalmazottaik, megbízottaik és a jelen szerződés teljesítésében közreműködő egyéb teljesítési segédeik vonatkozásában is gondoskodnak a felsorolt titkok megtartásáról.

8.5. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban hivatkozott titokfajták kezelésével és megtartásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket megismerték, és az ott az egyes titokfajtákra megállapított definíciókat a jelen szerződés értelmező rendelkezéseiként fogadják el.

8.6. Amennyiben a Megbízott a jelen szerződés szerinti kötelezettségeit és titoktartást a Megbízottnak felróható okból nem teljesíti, valamint amelyből kifolyólag a Megbízónak kára keletkezik, az okozott kárért a Megbízott köteles teljes mértékben helytállni.

 

9. Szerződésszegés

9.1 A Megbízó jogosult a Megbízott hozzáférésének azonnali törlésére, amennyiben a Megbízott felhasználója megszegi a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, illetve a Megbízott tevékenysége jogszabályba ütköző. A hozzáférés törlésével a Megbízó és a Megbízott között fennálló jogviszony megszűnik azzal, hogy a Megbízó az esetlegesen felmerülő kárigényét időbeli korlátozás nélkül érvényesítheti a Megbízott felé.

 

10. Szerződéses jogviszony megszűnése

10.1 A Megbízott a Megbízó részére megküldött tértivevényes levél útján bármikor felmondhatja a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti jogviszonyt. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a felmondás hatályba lépésével egyidejűleg lemond az Megbízottat megillető megbízási díjról.

10.2 A Megbízó jogosult 60 napos határidővel indokolás nélkül felmondani a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti jogviszonyt. Ez esetben a Megbízó a felmondástól számított 9 hónapig teljesíti a Megbízott részére járó megbízási díjat az 5. szakaszban leírtak szerint.

10.3 Súlyos szerződésszegés esetén a Megbízó jogosult azonnali hatállyal megszüntetni a Megbízottal a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti jogviszonyt és megszüntetni a Megbízott hozzáférését. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Súlyos szerződésszegés esetén a felmondás hatályba lépésével további díjazás nem illeti meg a Megbízottat. Kisfejezetten súlyos szerződésszegésnek minősül a Megbízó üzleti jó hírnevének bármilyen formájú és módú megsértése.

10.4 A szerződéses jogviszony megszűnése esetén a Megbízó a Megbízott adatait a rendszeriben 8 évig megőrzi.

 

11. Egyéb rendelkezések

11.1 A Megbízott kijelenti, hogy az általa megadott adatok üzleti adatoknak minősülnek és nem tartoznak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hatálya alá. A Megbízó a megadott üzleti adatokat az e-mi.hu rá vonatkozó teljesítésére, kapcsolattartásra, valamint az e-mi.hu termékkel kapcsolatos információ közlésre használja fel.

11.2 Az e-mi.hu megfelel a hatályos jogszabályoknak.

11.3 A Megbízó tájékoztatta a Megbízottat, hogy hatósági megkeresés esetén a Megbízó teljes mértékben, korlátlanul együttműködik az eljáró hatóságokkal.

11.4 A Szolgáltató a legjobb tudása szerint folyamatosan fejleszti az e-mi.hu szolgáltatásait. A Megbízó az új funkciók élesbe állításáról (verzióváltás) e-mailben tájékoztatja a Felhasználókat. A verzióváltások ideje alatt az e-mi.hu szolgáltatás elérést a Megbízó technikai okokból nem biztosítja. A Megbízó a tervezett verzióváltásokat munkaidőn kívül (munkanapokon 20:00 órától másnap 06:00 óráig vagy munkaszüneti nap) hajtja végre.

11.5 A Megbízó vállalja, hogy egyedi igény szerint egyedi funkciókat fejleszt ki. Az ilyen irányú fejlesztések elvégzésére a Megbízó külön díjazás keretében külön megállapodást köt.

11.6 A jelen Általános Szerződési Feltételekre a magyar jog az irányadó.

11.7 A jelen Általános Szerződési Feltételek módosítását a Megbízó a változás hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal nyilvánosságra hozza. A változásról szóló értesítést az e-mi.hu honlap nyilvános felületén közzéteszi.

11.8 A jelen Általános Szerződési Feltételek 2015.01.01 napjától hatályos.


Ajánlja ismerősének

Küldje el a(z) Általános Szerződési Feltételek a partneri együttműködésről cikket ismerősének, vagy emlékeztetőül saját magának!

az e-mi.hu...

úgy használhatja mint a levelezését Bárhonnan elérhető
úgy használhatja mint a levelezését

a használathoz elegendő létrehozni saját céges fiókját Azonnal használható
a használathoz elegendő létrehozni saját céges fiókját

Beruházás nélkül
nem kell súlyos összeget vásárlásra elkölteni

könnyen és gyorsan megtanulható Egyszerűen kezelhető
könnyen és gyorsan megtanulható

Jogszabályoknak megfelel
Biztosítjuk az e-mi.hu jogszabály követését


A sikeres vállalkozások különleges terméket árusítanak hatásos történettel körítve. Ez sokkal jövedelmezőbb, mint azt tenni, mint a többiek, csak valamivel jobban.

Elkészítem e-mi.hu céges fiókomat
Minden vélemény számít, írja meg nekünk!